×

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ на „Рила Стил Нова“ ЕООД

за ползване на интернет магазин www.battibaleno.bg

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  2. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на виртуална платформа за продажба на стоки www.battibaleno.bg и неговите поддомейни, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин. Извършвайки поръчка от сайта www. battibaleno.bg, клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Продавача и се задължава да ги спазва.
  3. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.battibaleno.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
  4. ДЕФИНИЦИИ

2.1. Продавач – „Рила Стил Нова“ ЕООД с регистрация: гр.София. БУЛСТАТ: BG 203453997.

2.2. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва он-лайн магазин „battibaleno“ по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

2.3. Сайт – виртуална платформа за продажба на стоки разположена на домейна www. battibaleno.bg и неговите поддомейни.

2.4. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента.

2.5. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Купувача / Потребителя да създаде свои списъци с любими продукти.

2.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.

2.7. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

2.8. Промоции – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

2.9. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

2.10. Съдържание:

а/ цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет

б/ информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори

в/ данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него

2.11. Възстановяване на сума – действието от страна на „Рила Стил Нова“ ЕООД по възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

2.12. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им, което се предоставя от производителя.

2.13. “Потребител” е всяко лице, което е заредило в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.

2.14. “Поръчка” е всяка избрана стока и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

2.15. Интернет магазина www.battibaleno.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

  1. ПОРЪЧКА

3.1. Клиент може да се направи поръчка до електронния магазин, като трябва да посочи валиден адрес на електронна поща; вярно попълнен адрес за доставка на стоката; вярно попълнени данни за контакт – две имена, телефон.

3.2. Клиентът се задължава и носи отговорност за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършена и изпратена на Продавача поръчка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

3.3. Всяка една добавена в количката за покупки, Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на Стоката/Услугата. Поръчката се активира чрез натискане на бутон „Поръчай“ и след като сайтът зареди пълната информация за конкретната поръчка (поръчани артикули, дата и адрес за доставка). Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава електронно съобщение /e-mail/ от адрес pr@rila-style.com с потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Мястото на сключване на договора е адресът на управление на продавача, а датата на сключване на договора-датата на изпращането на потвърждението от продавача. Мястото на доставка на стоката е населено място на територията на Република България. Не се сключват и не се изпълняват договори с място на доставка извън територията на Република България.

3.4. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него и-мейл адрес („Рила Стил Нова “ ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът не получи потвърдителен и-мейл поради грешно посочен от него електронен адрес, както и поради причина, която се дължи на електронната система, където е регистрирана пощата на клиента). В потвърждението по и-мейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката. Преди извършване на потвърждение на поръчката, Продавачът има право да извършва уточнение на поръчката по телефон само ако е необходима допълнителна информация. След уточнението продавачът може да приеме или да откаже поръчката. С получаване на потвърдителен и-мейл се счита, че договорът е сключен.

3.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор. За свързване с потребителя, продавачът може да ползва трети лица, включително негови търговски пълномощници или помощници /кол центрове и др. /

3.6. Продавачът има право да откаже да изпълни и/или да анулира вече направена от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента, ако стойността на заявените продукти не постъпи по сметка на Продавача при он-лайн плащания, както и при условие, че предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни. В тези случаи отказът, респ. анулирането на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение за която и да е от страните спрямо другата и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането на поръчката.

3.7. Продавачът си запазва правото едностранно да прекрати договора с потребителя с електронно съобщение /e-mail/ от адрес pr@rila-style.com на посочената от потребителя електронна поща в случай, че цялата или част от поръчаната стока е изчерпана или не може да бъде доставена по независещи от продавача причини. При липса на наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Продавачът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес. В случай, че е направен превод по сметката на Продавача, клиентът чрез съобщение /e-mail/ на адрес pr@rila-style.com може да избере да му бъде възстановена платената сума, или да избере друга, налична стока като платената от потребителя цена се прихваща към цената на избраната нова стоката.

3.8. Стока, закупена от онлайн магазина, може да бъде върната или заменена от потребителя в магазин на продавача с марка „BATTIBALENO“ или да бъде изпратена на разноски на потребителя до централен склад на продавача на адреса, посочен по-долу в рамките на 14 работни дни от получаване на стоката. Продуктите трябва да бъдат придружени от касова бележка или фактура, да са в изряден търговски вид, с оригинални етикети и опаковка, без замърсявания и/или следи от козметични продукти.

В случай, че клиентът желае смяна на размера на поръчания продукт, клиентът трябва да попълни „формуляр за замяна с друг размер“. Замяната се осъществява, ако новият размер е наличен. При липса на изрична отметка за смяна на размер на поръчан продукт във формуляра за замяна се счита, че е налице връщане на нежелания продукт.

В случай, че клиентът желае замяна на артикул за друг модел артикул, то е необходимо да попълни „формуляр за замяна на артикул с друг модел артикул“. Замяната се осъществява, ако новият артикул/размер е наличен. При замяна за артикул с по-висока стойност Клиентът заплаща разликата едновременно с изпращане на формуляра или най-късно до датата на доставка. При замяна с артикул с по-ниска стойност Рила Стил Нова ЕООД ще възстанови разликата по банков път.

Всички транспортни разходи за връщане и замяна са за сметка на клиента. Стоката се връща с обратна разписка, в противен случай „Рила Стил Нова“ ЕООД не носи отговорност за изгубена стока. Стоката следва да бъде върната на следния адрес:

„Рила Стил Нова “ ЕООД,

Ул. Цар Самуил № 119

гр.София 1202, България

3.9. Възстановяването на сумата на стока, върната в централен склад на адреса по т. 3.8., се извършва по банков път в срок до 14 работни дни считано от датата на получаване на стоката в централен склад. Данните на банковата сметка, по която купувачът желае да получи сумата, се предоставят във формуляра за връщане. „Рила Стил Нова “ ЕООД не носи отговорност за неточно посочена банкова сметка. При плащане с банкова карта и необходимост от връщане на сума, то сумата ще бъде възстановена по банковата карта, с която е платена поръчката. Всички банкови разходи по връщане на сумата са за клиента.

3.10. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

3.11. Клиентът може да откаже направена поръчка без да е необходимо да посочва причини за отказа си. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (и-мейл) в сайта www.battibaleno.bg в рамките на 14 работни дни от получаване на стоката. За да се счита отказът за валиден, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, и-мейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, стойността на поръчката, както и да попълни формуляр за връщане на стоката, който ще придружава доставката й. Всички банкови разходи по връщане на сумата са за клиента.

3.12. Рекламация може да бъде направена, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

– производствени дефекти на стоката;

– недоставяне на цялото заявено количество;

– доставка на стока, различна от поръчаната;

– несъответствие на доставената с обявения размер и/или цвят – стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;

– повредeна стока при транспортирането.

3.13. Рекламацията може да се предяви пред „Рила Стил Нова“ ЕООД на посочения електронен адрес www.battibaleno.bg, като едновременно с това Клиентът трябва да върне стоката в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоката.

3.14. При рекламация Клиентът може да избере да получи артикул без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е с един или повече различни артикули на цената на артикула или с нов артикул. Клиентът доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

3.15. Във всички случаи на замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Клиента и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на Продавача. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с избрана от него куриерска фирма.

  1. ПЛАЩАНЕ

4.1. Клиентът заплаща пълния размер на цената на стоката, обявен на сайта на продавача. Не се приема частично плащане. В случай че клиентът плати само част от обявената цена на стоката се счита, че същият се е отказал от договора като платената сума се връща на клиента за негова сметка в уговорения срок.

4.2. Плащането се счита извършено със заверка на банковата сметка на продавача /при плащане по банков път/ в срок до 3 дни или с предаване на сумата на куриер /при плащане с наложен платеж.

4.3. Начинът на плащане се посочва от клиента с подаването на заявка.

4.4. Разходите по плащане са за сметка на клиента.

4.5. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши чрез:

– превод на суми по банковата сметка на продавача чрез използването на разрешените платежни системи и платежни услуги (вкл. банкови карти);

– плащане в брой при доставка на стока с куриер с избран начин на плащане „наложен платеж“.

Независимо от избрания начин на плащане, обявената цена на стоката не се променя и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

4.6. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на потвърждаването на поръчката.

4.7. Банковите разходи по плащане на цената и транспортните разходи за доставка на стоката не са включени в цената и се поемат от клиента.

  1. ДОСТАВКА НА СТОКИ

5.1. Доставките се извършват с куриерска фирма „ “ /наричана куриер или куриера/само на територията на Република България.

5.2. Доставка се извършва само на успешно приети поръчки. При опаковане на поръчаната стока, потребителят се уведомява по и-мейл. Стоката се предава на куриера за транспортиране до съответния адрес, а попълнената куриерска товарителница е доказателство за предаване на стоката.

5.3. Срокът на доставка след приемане на поръчка от Клиента е в рамките от 2 до 6 работни дни. Всички поръчки, изпратени чрез куриера се доставят с опция за преглед.

5.4. Цената на доставката на продукти се заплаща от клиента и е както следва:

– при доставка до офис на куриерска фирма „ “ или до адрес на клиента:

– при поръчка до 100 лв –   лв

– при поръчка над 100 лв –лв.

5.5. Поръчки, които по нареждане на клиента са изпратени за получаване до офис на „“ ще бъдат съхранявани в офиса на куриера до 10 работни дни от датата на изпращането. Ако пратката не бъде потърсено в посочения срок, Рила Стил Нова  ЕООД счита договора за прекратен от клиента.

5.6. Опцията за преглед е правото на купувача да прегледа стоката за недостатъци преди да приеме стоката. Доколкото друго не е уговорено с тези общи условия, опциите за преглед при доставка чрез куриер до офис на „ “ или до адрес на купувача се упражняват безплатно и в съответствие с услугите на куриера „отвори преди да платиш“.

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Възможно е, поради ограниченото пространство и начинът на на изписване и изобразяване на информацията, описанията на продуктите да бъдат непълни. При описание на продукта се използват общоприетите думи и изрази и се предоставя информация основно относно вида на стоката, нейното предназначение и характеристики.

6.2. Всички стоки, включително тези в промоция и/или намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

6.3. Общите условия на „Рила Стил Нова“ ЕООД относно електронен магазин „www.battibaleno.bg“ са задължителни за всички потребители на Сайта.

6.4. Всяко използване на този САЙТ означава, че Клиентът се е запознал внимателно с общите условия за използването му и се съгласява да ги спазва безусловно.

6.5. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „Рила Стил Нова “ ЕООД по всяко време чрез публикуването им в сайта. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители и/или клиенти.

6.6. „Рила Стил Нова“ ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат обратно действие по отношение на вече потвърдени и/или доставени поръчки.

6.7. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

6.8. „Рила Стил Нова“ ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

6.9. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или и-мейл да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

6.10. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

6.11. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с „Рила Стил Нова “ ЕООД на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта или по телефон. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това. Клиентът има право само на една регистрация и да използва само един потребителски акаунт в сайта.

6.12. Клиентът няма право да използва акаунти на друг регистриран потребител или да предоставя на трети страни възможността да използва негов акаунт. Няма право злонамерено да създава допълнителни регистрационни акаунти с цел да злоупотребява с функционалността на Уебсайта или с други потребители, или да се опитва да се представи за друг потребител.

6.13. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

6.14. „Рила Стил Нова“ ЕООД може да публикува в страницата на он-лайн магазина „battibaleno“ рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

6.15. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с всички изисквани по закон данъци или такси.

6.16. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

6.17. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Продавачът не носи отговорност на Продавача за такива несъответствия.

6.18. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

6.19.Продавачът гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Продавачът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Продавачът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

6.20. Продавачът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Продавачът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

6.21. Всички авторски права и права на интелектуална собственост върху сайта, изображенията,, дизайна, наименованията, търговските марки и други принадлежат на „Рила Стил Нова“ ЕООД. С достъпа до и/или с използването на сайта потребителят не получава никакво съгласие или разрешение да ползва авторските права и правата на интелектуална собственост на „Рила Стил Нова“ ЕООД.

6.22. С ползването на сайта, потребителят не получава правото да копира, взаимства или по друг начин използва изображения, търговски наименования или марки, дори ако използването е за лични цели.

  1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

7.1. Страните се освобождават от изпълнение на договорните си задължения в случай на форс-мажорни обстоятелства. Форсмажорни обстоятелства са тези по чл. 306, ал. 2 ТЗ .

7.2. При условие, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното форсмажорно събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

  1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1. Приложимо към договора между „Рила Стил Нова“ ЕООД и клиента е българското право.

8.2. Езикът на договора е българският.

8.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

 

Връщане и замяна

Всяка стока, закупена от онлайн магазина на Battibaleno, може да бъде върната или заменена от потребителя във фирмен магазин на марката или да бъде изпратена на разноски на потребителя до централен склад на продавача на адрес: София, 1202, ул. Цар Самуил 119 в рамките на 14 работни дни от получаване на стоката.

Продуктите трябва да бъдат придружени от касова бележка или фактура, да са в изряден търговски вид, с оригинални етикети и опаковка, без замърсявания и/или следи от козметични продукти.

Всички транспортни разходи за замяна или връщане са за сметка на клиента.

Плащане:

До офис на “Лео Експрес” или на адрес чрез наложен платеж.

Доставките се извършват с куриерска фирма ‘Лео Експрес’ само на територията на Република България. Плащане с наложен платеж или плащане с банкова карта.

Доставка до офис на ‘Еконт’ или до адрес на клиента – 4,95 лв. Наложен платеж или плащане с банкова карта.

ЗА ПОРЪЧКИ НАД 200 лв. ДОСТАВКАТА Е БЕЗПЛАТНА.

Срок на доставка: 2-6 работни дни

Поръчки, изпратени до офис на ”Лео Експрес”, ще бъдат задържани в офиса на куриера до 10 работни дни и след изтичане на срока, „Рила Стил Нова“ ЕООД си запазва правото да анулира поръчката.

Всички поръчки се доставят с опция „Преглед“.

Go Top
?>